Polityka prywatności

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania
  danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
  internetowego w domenie naturalneleczenie.com.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest zdrowiej.vegie.pl (dalej:
  Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą:
  – przetwarzane zgodnie z prawem,
  – przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
  niezgodnemu z tymi celami,
  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
 5. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług
  dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta
  Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania
  pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów
  poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile
  Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art.
  6 ust. 1 lit. a RODO);
  d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością
  Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za
  pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich
  preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO).
 7. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak
  konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
  III. Okres przetwarzania danych osobowych
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem
  Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności
  z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż
  3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z
  zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego
  dokonano przed tym wycofaniem.
  IV. Informacje o przetwarzaniu
 10. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  a. podmiotom powiązanym z Administratorem
  b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
  c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane
  systemy i rozwiązania informatyczne,
  d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  f. kancelariom prawnym.
 11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, będą przekazywane poza Europejski
  Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.
  V. Prawa osób, których dane dotyczą
 12. Użytkownik Serwisu ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie
  usprawiedliwionego interesu administratora
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,
  w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 2. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
  do profilowania.
  VI. Postanowienia końcowe
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności
  jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną
  ograniczone.
 4. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat
  dostępny w Serwisie.